LACHSESSIE | LACHWORKSHOP | LACHYOGA |
 

Tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen gelden volgende
voorwaarden:

Algemene voorwaarden WEBSHOP bestellingen:

1. Toepassing en goedkeuring voorwaarden

1.1 De bestelling en verkoop van producten via www.innerwellness-webshop.be wordt u aangeboden door Mej. Mary-Roos Nijs, zelfstandige handel drijvende onder de benaming Inner Wellness, met ondernemingsnummer 0878.713.793 met administratief kantoor te 3680 Maaseik - Drie Eikenstraat 50 (hierna de verkoper), deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn die van de verkoper.

1.2 Onder "Koper" wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een of meerdere product(en), aankoopt via de webshop evenzo iedere bezoeker van de webshop.

1.3 Huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al de verkopen aangeboden op en gerealiseerd via de webshop www.innerwellness-shop.be of andere overeenkomsten tot stand gekomen via de webshop.

1.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, met name degene die gelden voor de verkoop op beurzen, e.d.

1.5 De verkoper kan enkel uw bestelling aanvaarden indien het leveringsadres geen postbusadres is.

1.6 Door het plaatsen van een bestelling via de webshop verklaart de koper kennis te hebben genomen van de verkoopsvoorwaarden en aanvaardt de koper de verkoopsvoorwaarden.

1.7 Indien bij een gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig zouden worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden integraal van kracht.

2. Tot standkoming van de overeenkomst

2.1 Er komt slechts een verkoopsovereenkomst tussen de verkoper en de koper tot stand nadat de bestelling van de (potentiële) koper expliciet wordt aanvaard door de verkoper die de koper hiervan bij bevestigingsschrijven op de hoogte stelt.

2.2 De ontvangst van het bevestigingsschrijven door de koper is het ogenblik waarop de overeenkomst wordt gesloten.

2.3 De verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling niet te aanvaarden of desgevallend de overeenkomst te ontbinden zonder hiervoor aan de koper enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, doch mits terugbetaling van de eventueel betaalde sommen.

In het bijzonder wanneer in het verleden problemen zijn gerezen met degene die de bestelling plaatst of diens gezinsleden in het geval van natuurlijke personen, alsook indien in het verleden problemen zijn gerezen op het opgegeven leveringsadres of in het geval van nog openstaande facturen.

3. Prijzen

3.1 De prijzen van de producten worden aangegeven in euro met alle taksen inbegrepen, uitgezonderd de deelname in de verzendingskosten.

3.2 De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt aanvaard.

3.3 De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen waarvan de koper redelijkerwijs moest aannemen dat deze (typ)fouten betreffen.

3.4 De verschuldigde prijs is deze welke wordt vermeld in het bevestigingsschrijven.

3.5 De verkoper behoudt zich het recht voor de verschuldigde prijs na het totstandkomen van de overeenkomst te wijzigen bijvoorbeeld op basis van prijswijzigingen van invloed op de verzendingskosten, nieuwe taksen of (typ)fouten.

3.6 Indien de prijs wordt verhoogd, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder kosten te zijner last noch gehoudenheid van de verkoper tot het betalen van eventuele schadevergoeding.   3.7 De producten blijven eigendom van de verkoper tot deze de prijs volledig en definitief betaald heeft gekregen.

4. Betaling

4.1 Voor de bestelling van producten via de webshop  zijn er volgende betaalmogelijkheden voorzien:

• met kredietkaart via paypal: Visa, Mastercard, American Express • met een paypal-rekening • onder rembours • via bankoverschrijving – op voorhand.

Bij gebruik van hogervermelde betalingssystemen dient de koper uiteraard ook de eventueele voorwaarden van de betrokken beheerders te respecteren, tevens is de verkoper geen partij in de relatie tussen de koper en de beheerder van het betaalsysteem.

4.2 De verkoper verbindt zich ertoe om naar best vermogen de veiligheid van de gebruiker van de webshop te garanderen, doch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade door het gebruik van de webshop en in het bijzonder voor schade aangericht door derden die misbruik zouden maken van de website of het betalingssysteem.

4.3 De verkoper respecteert de regels met het oog op het toelaten van de terugbetaling van de door de consument gestorte bedragen conform de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.

4.4 In het geval een betalingstermijn werd bedongen en in elke geval 30 dagen na levering is de koper, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling , een moratoire intrest verschuldigd voor laattijdige betaling van 1,5 % per maand en een schadevergoeding van 10% met een minimum van 50,00 €.

5. Levering

5.1 De producten worden opgestuurd naar het verzendingsadres dat wordt opgegeven bij de bestelling (thuisadres of ander adres).

5.2 Uiteraard stelt de verkoper alles in het werk binnen een zo kort mogelijke termijn de producten te leveren. Doch op de webshop aangegeven levertijden zijn slechts indicatief.

5.3 Werden de bestelde goederen niet binnen de 30 dagen geleverd, dan kan een bijkomende termijn worden afgesproken tussen koper en verkoper.

Bij ontstentenis van bijkomende termijn wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden en zal de verkoper de eventueel ontvangen betaling binnen de 30 dagen terugbetalen.

6. Verzakingsrecht

6.1 Het verzakingsrecht is enkel van toepassing voor de aankoop via de webshop door natuurlijke personen of rechtspersonen die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, deze producten verwerven of gebruiken.

6.2 De Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, laat de consument toe om binnen de 7 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te berichten dat hij van de verkoop afziet.

6.3 De goederen moeten dan binnen dezelfde termijn op kost van de koper in de oorspronkelijke, onbeschadigde, gesloten, zuivere en originele verpakking, samen met (een kopie van) de factuur/leveringsbon op eigen kosten teruggestuurd worden naar:

Inner Wellness – Drie Eikenstraat 50 – 3680 Opoeteren-Maaseik

6.4 Onvolledige, beschadigde, door de consument gebruikte of bevuilde goederen worden nooit teruggenomen.

6.5 Ten laatste 30 dagen na aanvaarding van de terugzending zal de verkoper de eventueel betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de rechtstreekse kosten van levering.

6.6 Ex artikel 80 §4 Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, is het verzakingsrecht niet van toepassing op : • de levering van producten, audio- en video-opnamen waarvan de seal/verzegeling door de consument is verbroken/geopend of waarvan de seal/verzegeling is gewijzigd.   7. Privacy

7.1 Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen door de verkoper en bewaard in uw persoonlijke rekening om de verkoper toe te laten uw transactie correct uit te voeren. Eenmaal deze gegevens zijn opgeslagen, zullen uw latere transacties sneller verlopen.

7.2 De verkoper leeft de Belgische wet na van 8 december 1992 met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf die gegevens verzamelen, de toestemming moeten hebben van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, moet er toegang toe hebben en het recht de informatie die hem/haar betreft te wijzigen.

7.3 De verkoper verbindt zich ertoe om geen enkele persoonlijke informatie door te geven aan andere organisaties met al dan niet commerciële doeleinden.

8. Toepasselijk recht

8.1 De verkoop waarop de huidige verkoopsvoorwaarden betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch recht.

8.2 Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren zijn bevoegd.

Algemene voorwaarden voor coaching / workshops / trainingen / lachsessies:

 1. Bij boeking/inschrijving van een workshop en bij de start van een coachtraject geeft de coachee duidelijk aan dat hij/zij akkoord is met de algemene en specifieke voorwaarden.
 2. Alle coachtrajecten / lachsessies / workshops / cursussen zijn enkel bedoeld om de persoonlijke groei en het welzijn te bevorderen van het cliënteel. Coaching is niet bedoeld om conventionele therapie van welke aard dan ook te vervangen.
 3. De ethische code van de International Coaching Federation worden strikt gevolgd. 
 4. De coachee verzekert IW ervan dat hij/zij niet in behandeling was/is voor een psychische of mentale aandoening, niet in therapie was/is of indien de coachee wel in behandeling zou zijn geweest of nog steeds is, dat deze van de behandelende arts of verantwoordelijke, de toelating heeft gekregen om zich te laten coachen/trainen. Zonder deze toelating kan deelname aan bepaalde workshops of trajecten geweigerd worden.
 5. Bij betalingsspreiding van het cursusgeld verbindt de klant zich ertoe om binnen de vooropgestelde termijnen het openstaand bedrag te betalen. Indien de betaling niet gebeurd binnen de vooropgestelde termijn, wordt de inschrijving automatisch geannuleerd binnen 14 dagen na het verstrijken van de voorziene betalingsdatum. De klant krijgt het inschrijvingsgeld teruggestort mits afhouding van het  betaalde voorschot en een annulatievergoeding.
 6. Bij annulatie van minder dan 6 weken voor aanvangsdatum zal het voorschot ingehouden als annulatieonkost. Bij annulatie van minder dan 4 weken blijft het volledige cursusgeld verschuldigd, doch dit kan gebruikt worden voor het starten van een traject op latere datum. Indien de  cliënt beslist om de cursus stop te zetten na aanvangsdatum, blijft steeds het volledige tarief verschuldigd - restitutie is niet mogelijk.  
 7. Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk gemeld te worden tijdens of vlak na de lachsessie, cursus, workshop of coachsessie.
 8. Onze  aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder onze verzekering "beroepsaansprakelijkheid".
 9. De cursist is zelf verantwoordelijk voor eigen beschadigingen aangebracht in de gehuurde of ter beschikking gestelde lesruimtes.
 10. Gezondheidsproblemen van welke aard dan ook dienen vermeld te worden vóór iedere coachsessie, lachsessie of andere workshop en kunnen reden zijn dat men geweigerd wordt om deel te nemen aan de lachsessie/activiteit.
 11. Deelname aan lachsessies, workshops, e.d. is steeds op eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
 12. Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders werd overeengekomen via schriftelijke toestemming.
 13. Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 10 dagen na verzending der betrokken factuur te gebeuren, doch uiterlijk binnen 14 dagen.
 14. Indien de betaling niet volledig contant gebeurt, zal zonder voorafgaande ingebrekestelling, een intrest verschuldigd zijn van 2,5 % per maand, te rekenen vanaf de factuurdatum.
 15. Bovendien, na ingebrekestelling zal de klant als forfaitaire schadevergoeding, voor schade veroorzaakt door het uitblijven van betalen, een vergoeding verschuldigd zijn waarvan het bedrag 10% op de verschuldigde som zal belopen met een minimum van 125,00€ behoudens de aanmanings-, gerechts- en bedingskosten die apart aangerekend zullen worden.
 16. Ingeval van betwisting en eveneens ingeval van niet-betaling van de facturen is enkel het Belgische recht van toepassing en zal het geschil behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Maaseik en Tongeren.

Dienstverlenervoordekmo-p-828x240.png